Tid: Torsdag 8 November, klokka 19.30

Stad: Kommunehuset Dale

Tema :

  • Skogsvegplanlegging og bygging.
  • Hogst med info om prisar
  • planting og stell av barskog / lauvskog,
  • kva treslag bør ein velje,
  • tidspunkt for dei ulike tiltaka,
  • tilskottsordningar,
  • entreprenørkapasitet,
  • skattlegging skogsintekter,
  • skogfond.

Vestskog, Fylkesmannen,Kommunen og Skogselskapet vil delta.

Kaffi og noko og bite i til alle frammøte

Prosjekt: Skogkulturmotivasjon 2018.

Eit samarbeidsprosjekt mellom Vestskog SA og Skogselskapet.