Vestskog SA – VESTSKOG SA
Kokstadflaten 36, 5257 Kokstad
56 52 53 30

Miljøsertifisering

Vestskog SA er miljø-sertifisert, noko som er ein føresetnad for at me skal kunna selja tømmer. Sertifiseringen er en gruppe-sertifiseringsordning som inkluderer alle de skogeiere som selger tømmer gjennom Vestskog.

Vår miljøpolitikk

Andelslaga vil i si verksemd arbeida for at laget sine tømmerleverandørar driv eit berekraftig skogbruk med aktiv bruk av dei vilkår skogen gir som fornybar ressurs, som tek vare på det biologiske mangfald og dei verdiar skog- og utmarksareal har for kultur, miljø og friluftsliv.

I laget si daglege drift, skal produkt og prosessar utviklast med sikte på å ta vare på miljøet med å skapa ein kontinuerleg forbetring og førebyggande av forureining.  Andelslaga vil dokumentera sitt miljøarbeid for ein open dialog med omgivnaden.

Laget skal gjennom si daglege drift ha kontinuerleg fokus på HS, både internt og eksternt mot leverandørar. HS skal vere fast punkt på agendaen i samlingar med personale i laga, entreprenørsamlingar, transportørsamlingar og i andre møtepunkt i den daglege drifta.

For å verkeleggjera dette, vil laga i si verksemd:

Fylgje gjeldande lover og forskrifter.
Fylgje Norsk PEFC standard for eit berekraftig skogbruk.
Ha ei leiing som iverksett nødvendig tiltak for utvikling og forbetring av miljøarbeidet ved å setja opp tydlege og kvantifiserbare mål, og ettersjå at desse vert nådd.
Ha ei miljøstryringsystem som tilfredsstillar krava i ISO 14001-2015.
Fylgje krave til FSCTM ved sal av FSC Controlled Wood.
FSC Product Groups

Sertifikater

 

Miljøsertifisering

Som en del av sertifiseringssystemet skal det hvert år utføres interne og eksterne kontroller. Det utarbeides kvart år ei miljørapport som kan leses i årsmeldinga.

Miljørapport 2018

Miljørapport- 2017

Miljørapport 2016

Det norske Veritas GL utfører de eksterne revisjoner av Vestskog:

 2019
2017
2016
2015
2014

For mer info ta kontakt med oss

Dette skjer Sjå alle hendingar

Siste NYTT