Vestskog SA – VESTSKOG SA
Kokstadflaten 36, 5257 Kokstad
56 52 53 30

Andelseigar i Vestskog SA

Er du interessert i å verta andelseigar i Vestskog SA? På denne sida finn du informasjon om kva det inneber å vera andelseigar, og korleis du vert det.

Andelsinnskot
Andelseigarar i VESTSKOG SA forplikter seg til å delta i finansieringa av selskapet med ein andelsinnskot. Dette varierar etter det økonomisk drivbare produktive skogarealet på eigedomen. For eigedomar med eit areal under 250 dekar, vert andelsinnskotet sett til kr. 4.500,-. For eigedomar større enn dette vert andelsinnskotet gradvis auka med ei øvre grense på kr. 20.000,-. Innbetaling av andelsinnskotet skjer gradvis, og dersom andelseigarskapen opphøyrer får ein attendebetalt innbetalt andelsinnskot.

Magasinet SKOG
For kr 250,- i året har andelseigarar moglegheit til å få tilsendt magasinet SKOG, som er eit informasjonsmagasin for heile skogeigarsamvirket. Magasinet har 8 utgåver i året og har eit fyldig innhald med både skogfagleg stoff og meir nyheitssaker/temasaker frå skog-Norge.

Utfyllande informasjon
For utfyllande informasjon sjå vedtektene til Vestskog BA.

For meir detaljer i PDF-format

75aar_vestskog_samling_2015_9april

SKJEMAER FOR INNMELDING OG EIGARSKIFTE

Under finn du innmeldingsskjema for nye andelseigarar. Du finn og stadfestingsskjema dersom nokon som sel ein eigedom til andre innan familie ynskjer at andelsinnskotet skal overførast til ny eigar.

Stadfesting Eigarskifte

Innmeldingskjema ny andelseigar

Skjemaene kan sendast til Vestskog SA på epost: post@vestskog.no eller til:

Vestskog SA
Skulegata 11a
57oo Voss

VEDTEKTER FOR VESTSKOG SA

Vedtekter vedteke i årsmøtet 9.april 2015 i Suldal.

Vedtekter for Vestskog SA

For mer info ta kontakt med oss

Dette skjer Sjå alle hendingar

Siste NYTT