Et bærekraftig skogbruk er bedre for klimaet enn vern av skog.
I et helt nytt hefte kan du lese mer om hvorfor skogen er en viktig del av klimaløsningen.

KARBONKRETSLØPET: Når vi brenner fossile ressurser, tilfører vi karbon fra det lange til det korte kretsløpet,
og dermer øker mengden CO2 i atmosfæren.

‐  Skogen spiller en sentral rolle i klimasammenheng gjennom opptak og lagring av CO2.
I tillegg kan trevirke erstatte materialer som gir store klimagassutslipp når de produseres.  
For eksempel stål og betong. På den måten kan vi bruke skogen for å reduseres klimagassutslippene,
sier rådgiver i Norges Skogeierforbund, Ida Aarø.

Et bærekraftig skogbruk hvor det satses på økt produksjon, hogst og bruk av trevirke vil være et viktig bidrag i klimakampen.
Til tross for dette pågår det en kontinuerlig diskusjon i media om bruk eller vern av skog er det beste for klimaet.

‐  Med utgangspunkt i forskning og litteratur om skogens rolle i klimasammenheng har skognæringen
derfor laget et hefte med tittelen «Skog – en viktig del av klimaløsningen», sier Aarø.

Heftet er produsert av Skogeierforbundet i samarbeid med Statskog og NORSKOG og er ment for beslutningstakere og folk flest.
Heftet vil bli distribuert til alle abonnenter av Magasinet Skog i løpet av høsten 2018, og det vil bli delt ut på
seminarer og samlinger hvor skognæringen deltar.

 

Du kan også laste ned heftet her: «Skog – en viktig del av klimaløsningen».

Tekst, Norges Skogeierforbund