Vestskog SA – VESTSKOG SA
Kokstadflaten 36, 5257 Kokstad
56 52 53 30
Sticky

Styrke i samarbeidVestskog og Viken AT Market har etablert samarbeid om eksport av tømmer. Vestskog
overlater alt eksportsalg til Viken AT Market fra 1. januar 2019.


Viken AT Market har de siste årene opparbeidet seg solid kompetanse på eksport, samtidig
som sterke relasjoner med internasjonale aktører er i stadig utvikling. Med denne
bakgrunnen skal Vestskog nyttiggjøre seg av dette til det beste for skogeiere på Vestlandet.

– Dette er spennende og utviklende for oss, sier en fornøyd daglig leder i Vestskog,
Kjetil André Rødland.


Eksport av tømmer er helt avgjørende for å opprettholde stabil aktivitet i skogbruket. Viken
AT Market er en sterk og pålitelig handelspartner, som tilbyr kvalitetstjenester direkte med
industri og sluttbrukere i Skandinavia og Nord-Europa.


– Vi etablerer nå et tett samarbeid, som er tuftet på langsiktighet og tillit.
Samarbeidet skal komme alle involverte parter til gode, sier daglig leder i Viken
AT Market, Anders R. Øynes.

På bilde: Administrerend direktør i Viken AT Market, Anders R. Øynes (til venstre) og daglig leder i Vestskog, Kjetil André Rødland


Viken AT Market er et selskap, der det er lagt ned mye solid arbeid de siste årene, fremhever
daglig leder i Viken Skog, Tor Henrik Kristiansen. Kristiansen har vært sentral i arbeidet med
å få på plass samarbeidsavtalen med Vestskog.

– Frem til oppstart av avtalen, er det viktig å få etablert gode kontaktpunkter og
rutiner slik at vi får en god overgang, poengterer Rødland.

For ytterligere informasjon kontakt:

– Kjetil André Rødland, daglig leder Vestskog, t: 476 64 397
– Anders R. Øynes, daglig leder Viken AT Market, t: 905 78 288

Vestskog er den ledande aktøren innafor vestnorsk tømmeromsetnad. Vestskog si oppgåve
er å sikra meirverdi for eigararane. Vestskog tilbyr tenester innanfor skogbruksplanlegging,
hogst, tømmerkjøp, planting, ungskogpleie og utmark.

Viken AT Market ble etablert i 2015 av Viken Skog og AT Skog som handelsselskap for
eksport. Selskapets eiere er to av de ledende selskapene i Norge, som til sammen
representerer cirka 40% av den årlige tømmeromsetningen i Norge.

Fagseminar Vestskog SA 30.april 2019

Tema: Primærproduksjon, logistikk og marknad for skogbruket på Vestlandet

Tidspunkt og stad: 08.00 – 12.00 på Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsli, Bergen

Målgruppe/påmelding: Deltakarar på Vestskog sitt årsmøte 29.april er påmelde. Seminaret er også opent for andre skoginteresserte, men påmeldingsfristen vert sett til onsdag 24.april.  Påmelding kan sendast til kar@vestskog.no

Program

08.00-08.30: Strategiske mål for vestlandsskogbruket, v/Bengt Drageset, styremedlem i Vestskog

08.30-09.15:Avvirkingsmoglegheiter på Vestlandet, v/Aksel Granhus, leiar for landsskogtakseringa i NIBIO

09.15-09.45: Frivillig vern, eit tiltak for auka verdiar i skogane her vest?, v/Jan Ivar Rødland, plansjef Vestskog

09.45-10.15: Pause

10.15-11.00: Korleis er marknadsutsiktene for tømmer frå Vestlandet?, v/Håkon Myhra, CEO Viken AT Market

11.00-11.45: Korleis få tømmeret billegast mogeleg frå vestlandsskogane til industrien?, v/John Elter, logistikksjef i Vestskog

12.00: Lunsj

Ordstyrar er Bengt Drageset, styremedlem i Vestskog

 

Midt Hordaland skogeigarlag går nye vegar, med nye kvinneleg skogeigarar

 Kvinner som ny skogeiar, Eit Praktisk og teoretisk kurs utprøvde med god svært gode tilbakemeldingar.

Midt Hordaland skogeigarlag har fått inn i styret kreative damer. Dei har fått med seg styret på at ein skal utvikla eit lokalt kurs tilbod til damer som har blitt skogeiar .
No i mars og april har 12 damer starta på kurset, først kurset «stell og vedlikehald av motorsag», og deretter har dei fått kurs  i forvaltning av skog: Alt frå skogbruksplan til skogfond og tilskot, ikkje minst kor viktig det er med  kva målsetning har ein med å eige og drift skogen sin.

Tilbakemeldingane er svært gode og dette kurstilbudet er kome for å bli. Det er kombinert kurs med Skogkurs ved Audun Eik og Vestskog v Jan Ivar Rødland som var kurs haldar.

 

Pierre Arnaud ny skogbruskleiar i Nordhordaland

Pierre Arnaud er tilsett som skogbruksleder for Vestskog i Nordhordaland.

Pierre Arnaud er tilsett som skogbruksleder for Vestskog i Nordhordaland, med oppstart 29.april 2019. Pierre er 50 år og kommer opprinnelig fra Frankrike, men er bosatt på Voss med kone og 3 barn.

Han har naturbruk fra videregående skole, bachelor i utmarksforvaltning, samt en bachelor i skogbruk fra Frankrike. Han har jobbet som skogbruksleder i Statskog i Frankrike i 11 år, som distriktssjef i Guadeloupe i Karibien i 14 år. De siste 2-3 årene har han jobbet som prosjektleder for Lofoten Nasjonalpark.

Resultat av avstemningen i samband med FUSJON

Resultatet av avstemningen om fusjon mellom AT Skog og Vestskog

Nå når avstemningene i valgkretsene er gjennomført, viser opptellingen av stemmer at det er 93 % i AT Skog som er for fusjon og 100 % er for fusjon i Vestskog.
Det betyr at en med god margin har oppnådd mer enn den nødvendige oppslutningen på 80 %. Styrken i samvirkeforetaket ligger i at det er medlemmene, via sin stemme i valgkretsen, som har gitt sin tilslutning. Da sikres lokal forankring til en samlet felles tilslutning til styrenes forslag om fusjon mellom AT Skog og Vestskog.

Årsmøtene i slutten av april vil formelt vedta fusjonen basert på valgkretsene sine resultater.

På vegne av styrene vil vi takke for godt engasjement og den solide oppslutningen dette har fått så langt!

Olav A Veum                                   Halvor L Brosvik

Styreleder AT Skog                       Styreleder Vestskog

 

 

SKOGKURS FOR KVINNER i Midthordaland.

Midthordaland skogeigarlag invitera til SKOGKUKRS for KVINNER
Det består av praktisk motorsag kurs / og kva rolle ein har som skogeigar.
ALt frå målsetning, ord og begrep, skogfond, kven er kven osv..

HUGS MÅLSETNING 26/3/19

Påmelding mob.97194200 eller e-post: magne.gjuvsland@fusi.no
innan 26.mars

Informasjon om kurset her..

Spørsmål frå laga i Sunnfjord om fusjonen og svar frå styret

Spørsmål frå Sunnfjord om fusjonen og svar frå styret
Skogeigarlaga i indre Sunnfjord sende 26.02 eit brev med spørsmål til styret i Vestskog om fusjonen med AT Skog, og styret i Vestskog svarte den 5.mars.
Nedanfor finn de brev til styret i Vestskog frå skogeigarlaga i indre Sunnfjord, og svaret frå styret i Vestskog.

Spørsmål frå laga i Sunnfjord

Svar frå styret finne du her

AM Skogsdrift A/S ny entreprenør for VESTSKOG

Vestskog har inngått samarbeidsavatle med AM Skogdrift A/S frå Fusa. AM Skogsdrift består av Runar, Terje Austestad og Leif Arne Mathiasen. Dei vil ha Midthordaland som sitt abreidsområde, og er alt starta opp.
Vestskog er veldig førnøyd å få desse gutane på laget, og me ynskjer dei lukka til.

Kontakt Even Øyri for å tinga dei for hogst eo@vestskog.no mob 95131358

Frå Venstre Runar , Teje Austestad og LEif Arne Mathiasen.