Meir ungskogpleie er viktig for auka verdi i skogen.

Klimaendringar påverka kva tiltak som er best for auka verdiskaping  i Skogen.

Difor har skogeigarorganisjonane samla nasjonale råd om skoghandsaming i denne brosjyra.

https://www.skog.no/wp-content/uploads/2018/09/A5_Skogbehandling_Nynorsk_nettversjon.pdf