Kvinner som ny skogeiar, Eit Praktisk og teoretisk kurs utprøvde med god svært gode tilbakemeldingar.

Midt Hordaland skogeigarlag har fått inn i styret kreative damer. Dei har fått med seg styret på at ein skal utvikla eit lokalt kurs tilbod til damer som har blitt skogeiar .
No i mars og april har 12 damer starta på kurset, først kurset «stell og vedlikehald av motorsag», og deretter har dei fått kurs  i forvaltning av skog: Alt frå skogbruksplan til skogfond og tilskot, ikkje minst kor viktig det er med  kva målsetning har ein med å eige og drift skogen sin.

Tilbakemeldingane er svært gode og dette kurstilbudet er kome for å bli. Det er kombinert kurs med Skogkurs ved Audun Eik og Vestskog v Jan Ivar Rødland som var kurs haldar.