Vestskog SA – VESTSKOG SA
Kokstadflaten 36, 5257 Kokstad
56 52 53 30

Høgre si landbruksnettverk på Stortinget på tur i Hardanger

Høgre si stortinggruppa har ei eige nettverksgruppa innan landbruk/skogbruk.

23-4/5 var dei besøke i Hardanger, med Hordaland Bondelaget som tilskipar. Formålet var å få grundig
orientering om dei regionale tilhøva innan skogbruk og landbruk.

Dei var på besøk på tomta til Granvin bruk, kor VESTSKOG gav dei ei orientering om ;
Suksess med granplanting, verdiskaping av gran, regjering si satsing på kai utbygging,
Men dei fekk også med seg utfordring innan transport, kipping, andel vegar som ikkje kan nytta
hengar, planting etter hogst, var nokon av dei utfordringar som ein har.
Det var ein gruppa som viste å lytta og tok til seg kunnskap.

SKOGDAG – FUSA 25mai kl 10 30 Øpstad/Djupvik

Skogdag Øpstad/Djuvik  –  Fusa lørdag 25 mai

Midthordland skogeigarlag /Vestskog inviterer til  skogdag 25  mai  kl. 10.30  -14

Pkt. 1 Øpstad  kl. 10.30-12.00     Her blir det demonstrasjon av drift med hogstmaskin/lastetraktor v/Håland skogsentreprenør-merket fra fylkesvei

Pkt. 2 Djuvik kl. 12.30-14.00      Her blir det demonstrasjon av taubanedrift v/ T. Frivik Tau

banedrift A/S.-merket fra fylkesvei.

Tema: økonomi /veibygging/planting

Velkommen

 

Vestskog sitt årsmøte har vedtatt fusjon med AT

I dag 29.april er ein historisk dag i Vestskog si soga.
Eit einstemming årsmøte i Vestskog har vedtatt fusjon med AT-SKOG,
i morgo 30.april skal AT på sitt årsmøte har opp samme sak.

Når det formelle er gjort så vil arbeid starta med å laga sterkt andelslag gjennom å integrere desse to organisasjonane.

 

god steming på fusjonvedtak
Historisk vedtak informasjon om AT frå Olav Veum og Anders Øynes frå AT

Årsmøte seminar Vestskog SA 30.april 2019 med foredragene.

Tema: Primærproduksjon, logistikk og marknad for skogbruket på Vestlandet

Program

– Strategiske mål for vestlandsskogbruket, v/Bengt Drageset, styremedlem i Vestskog

– Avvirkingsmoglegheiter på Vestlandet, v/Aksel Granhus, leiar for landsskogtakseringa i NIBIO

– Frivillig vern, eit tiltak for auka verdiar i skogane her vest?, v/Jan Ivar Rødland, plansjef Vestskog

– Korleis er marknadsutsiktene for tømmer frå Vestlandet?, v/Håkon Myhra, CEO Viken AT Market

– Korleis få tømmeret billegast mogeleg frå vestlandsskogane til industrien?, v/John Elter, logistikksjef i Vestskog

Her kan du sjå dei ulike foredraga

Bengt Drageset  ; Vestskog sine strategiar

Aksel Granhus, :  Avvikringsmoglegheiter på Vestlandet

Jan Ivar Rødland : Frivillig vern

John Elter ; Korleis få tømmeret billigst mogeleg fram

Håkon Myhren : Utsikter for marknadsutviking for tømmer

 

Midt Hordaland skogeigarlag går nye vegar, med nye kvinneleg skogeigarar

 Kvinner som ny skogeiar, Eit Praktisk og teoretisk kurs utprøvde med god svært gode tilbakemeldingar.

Midt Hordaland skogeigarlag har fått inn i styret kreative damer. Dei har fått med seg styret på at ein skal utvikla eit lokalt kurs tilbod til damer som har blitt skogeiar .
No i mars og april har 12 damer starta på kurset, først kurset «stell og vedlikehald av motorsag», og deretter har dei fått kurs  i forvaltning av skog: Alt frå skogbruksplan til skogfond og tilskot, ikkje minst kor viktig det er med  kva målsetning har ein med å eige og drift skogen sin.

Tilbakemeldingane er svært gode og dette kurstilbudet er kome for å bli. Det er kombinert kurs med Skogkurs ved Audun Eik og Vestskog v Jan Ivar Rødland som var kurs haldar.

 

Pierre Arnaud ny skogbruskleiar i Nordhordaland

Pierre Arnaud er tilsett som skogbruksleder for Vestskog i Nordhordaland.

Pierre Arnaud er tilsett som skogbruksleder for Vestskog i Nordhordaland, med oppstart 29.april 2019. Pierre er 50 år og kommer opprinnelig fra Frankrike, men er bosatt på Voss med kone og 3 barn.

Han har naturbruk fra videregående skole, bachelor i utmarksforvaltning, samt en bachelor i skogbruk fra Frankrike. Han har jobbet som skogbruksleder i Statskog i Frankrike i 11 år, som distriktssjef i Guadeloupe i Karibien i 14 år. De siste 2-3 årene har han jobbet som prosjektleder for Lofoten Nasjonalpark.

Resultat av avstemningen i samband med FUSJON

Resultatet av avstemningen om fusjon mellom AT Skog og Vestskog

Nå når avstemningene i valgkretsene er gjennomført, viser opptellingen av stemmer at det er 93 % i AT Skog som er for fusjon og 100 % er for fusjon i Vestskog.
Det betyr at en med god margin har oppnådd mer enn den nødvendige oppslutningen på 80 %. Styrken i samvirkeforetaket ligger i at det er medlemmene, via sin stemme i valgkretsen, som har gitt sin tilslutning. Da sikres lokal forankring til en samlet felles tilslutning til styrenes forslag om fusjon mellom AT Skog og Vestskog.

Årsmøtene i slutten av april vil formelt vedta fusjonen basert på valgkretsene sine resultater.

På vegne av styrene vil vi takke for godt engasjement og den solide oppslutningen dette har fått så langt!

Olav A Veum                                   Halvor L Brosvik

Styreleder AT Skog                       Styreleder Vestskog

 

 

SKOGKURS FOR KVINNER i Midthordaland.

Midthordaland skogeigarlag invitera til SKOGKUKRS for KVINNER
Det består av praktisk motorsag kurs / og kva rolle ein har som skogeigar.
ALt frå målsetning, ord og begrep, skogfond, kven er kven osv..

HUGS MÅLSETNING 26/3/19

Påmelding mob.97194200 eller e-post: magne.gjuvsland@fusi.no
innan 26.mars

Informasjon om kurset her..