Vestskog SA – VESTSKOG SA
Kokstadflaten 36, 5257 Kokstad
56 52 53 30

VESTSKOG med innspel til NTP for 2022 – 2032

Vestskog med innlegg til NTP 

Fredag 30. november hadde styringsgruppa for NTP 2022 – 2032 med leiar vegdirektør Terje Moe Gustavsen invitert til innspelsmøte i Bergen for Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Her fekk Vestskog i lag med andre næringar i NHO lagt fram dei utfordringane som me har i vår region. Me fekk synt kva konsekvensar desse utfordringane har for skogeigarar, treindustri og transportnæringa.

På møtet deltok både våre tre fylkesordførarar, andre politikarar, fagetatar og mange andre innanfor samferdselssektoren. Det var tydeleg at våre utfordringar fenga mange av tilhøyrarane. Me i Vestskog kjem til å arbeida intenst med dette framover. Når 25 % av transportane våre med kipp og utan hengar, medan i andre delar av landet er denne andelen kun på 2 – 4%. Målet må vera at me skal kunne køyra med hengar for å vera konkurransedyktige framover.

 

T8 utan hengar

Sirevåg skogsdrift med på Vestskog sitt lag

 

Sirevåg skogsdrift og Vestskog inngår samarbeid

Sirevåg skogsdrift og ved AS og Vestskog SA har inngått samarbeidsavtale om eitt driftslag, som skal gjennomføra skogsdrifter i Rogaland og delar av Sunnhordland.

Vestskog har i 2018 hatt for lite tilgang på driftskapasitet i dette området, og samarbeidet med Sirevåg skogsdrift og ved vil sikra at Vestskog sine leverandørar i dette området får moglegheit til å realisera tømmerressursane sine i ein god marknad.

Sirevåg skogsdrift og ved har drive som skogsentreprenør i eit tiår, og har eit godt omdøme i marknaden. Vestskog er såleis sikre på at ein har fått etablert samarbeid med ein entreprenør som vil gjera ein god jobb for våre leverandørar og eigarar.

 

SKOGKVELD Mandag 3 des i EID kommunestyresalen kl 19 00

I ei tid med svært gode tømmerprisar, og optimisme, blir det skipa til skogkveld i Eid.

Tema :
Skogsvegbygging , Skogbruksplan,Hogst med info om prisar,planting og stell av barskog / lauvskog.
Kva treslag bør ein velje, tidspunkt for dei ulike tiltaka, tilskottsordningar, entreprenørkapasitet, skattlegging skogsintekter, skogfond.

Vestskog, Fylkesmannen,Kommunen og Skogselskapet vil delta.
Prosjekt: Skogkulturmotivasjon 2018.

Kaffi og noko og bite i

Tidspunkt: Måndag 3 Desember,klokka 1900. Eid, kommunestyresalen.

Eit samarbeidsprosjekt mellom Vestskog SA og Skogselskapet.

Foto: Svein Saure
Foto: Svein Saure
Foto: Svein Saure

VESTSKOG undersøker plantefelt

Vestskog undersøker plantefelt i haust,
kva blir resultatet ?

Vestskog etablerte våren 2018 planteforsøk med hovudfokus på tilslag, avgang og avgangsårsak av utplanta planter i ein 3 års periode. Målet er er å framskaffe meir dokumentasjon på kva som skjer i plantefeltet etter planting og kva som gir det beste vernet mot gransnutebilla.
I planteforsøket har Vestskog lagt ut plantefelt i 5 forskjellige områder i Hordaland, totalt 25 forsøksflater, kor det er satt ned ubehandla, kjemisk behandla og voksa granplanter i kvar prøveflate. Desse vil bli undersøkt kvart halvår, 3 år fram i tid.  I tillegg skal 30 felt med voksa planter i Vestskog sin geografi følgast opp.
I haust vert fyrste kartlegging gjennomført. Vestskog har engasjer Gudmund Botnevik til å utføre arbeidet.  Botnevik studerer Skogfag ved NMBU og kjem frå Os kommune i Hordaland. Han er no i full gang med registeringane og me ventar spent på kva som kjem fram av resultat.
Vestskog ser desse som særs viktig for å kunne dokumentere kva som skjer i plantefelta etter utplanting på overleving , skader og avgang. Me håpar å kunne bruke denne kunnskapen i arbeidet for å sikre eit høgast mogleg tilslag i plantefelta i vår region.

Av Fagsjef skog VIdar Jødre,
meir informasjon kontakt Vidare Jørdre e-post vj@vestskog.no

Foto Vidar Jørdre
Gudmund Botnevik i felt

Vestskog møter AP

VOSS AP hadde 31 okt skipa til politiske møte på VOSS vidaregåande skule. Her var stortiing rep. Nils Kristen Sandtrøen som er AP sin landbrukspolitiske talsmann på stortinget.

Her vart det lagt fram utfordring som landbruk har på VOSS og i Hordaland. Vestskog presentert skogbruket og framtid for nøring her på Voss og i Hordaland.

Våre prioritert næringspolitiske saker som m ela fram var

  • Oppskriving av fylkes og kommunevegar for tømmertransport
  • Framtidsskogen, sikra at areal vert planta etter hogst og stelt slik at skogareal vert sikra for framtida
  • Gran og utanlandske treslag.

Me fekk opplevde ein engasjert Sandtrøen som tok til seg informasjon, og lovde at han skulle ta dette tilbake til stortinget. Det var godt frammøte og stor iver i debatten etterpå.