Vestskog SA – VESTSKOG SA
Kokstadflaten 36, 5257 Kokstad
56 52 53 30

Mange skogeigarar ynskjer framleis å hogga tømmer i eigen skog og me i Vestskog SA set pris på desse skogeigarane.

Hogst i eigen skog og levering av tømmer:

1. Skogeigar MÅ ta kontakt med Vestskog sin skogbruksleiar FØR hogst for å få tilsendt kappeinstruks.

Ved skogeigar sin eigen hogst gjeld det ein del miljøkrav knyta til kompetanse og miljøomsyn. Desse må ein gjera seg kjend med før innmelding av tømmer. Dersom krava ikkje er oppfylt, kan me i verste fall ikkje omsetja tømmeret..

a. Miljøkrav
b. Leveringsvilkår og sertifiseringsavtale

2. Skogeigar melder inn via nettsida vår kva han ynskjer å levera.

Innmeldinga fungerer som avtale om tømmersal mellom skogeigar og Vestskog SA. Vilkår for avtalen finn  du under leveringsvilkår. Det er viktig å gjere seg kjend med desse vilkåra før du sender innmeldinga.

Innmeldingsskjemaet finn du her   ⊗ .

3. Skogeigar får attendemelding frå lokal skogbruksleiar med informasjon om kva sortiment som skal kappest, kvalitetskrav til aktuelle sortiment samt prisar.

4. Tømmer skal meldast henteklart så snart eit lass av eit sortiment er klart for avhenting. Skogeigar melder tømmeret henteklart til lokal skogbruksleiar pr sms eller epost og sender sluttmeding når hogsten er ferdig.

5. Skogeigar mottek løpende oppgjør etterkvart som tømmeret vert henta og målt inn.

Alle spørsmål kan rettast til den lokale skogbruksleiaren 

For mer info ta kontakt med oss

Dette skjer Sjå alle hendingar

Siste NYTT