Vestskog SA – VESTSKOG SA
Skulegata 11A, 5700 Voss.
56 52 53 30

Vår miljøpolitikk

Andelslaga vil i si verksemd arbeida for at laget sine tømmerleverandørar driv eit bærekraftig skogbruk med aktiv bruk av dei vilkår skogen gir som fornybar ressurs, som tek vare på det biologiske mangfald og dei verdiar skog- og utmarksareal har for kultur, miljø og friluftsliv.

I laget si daglege drift, skal produkt og prosessar utviklast med sikte på å ta vare på miljøet med å skapa ein kontinuerlig forbetring og førebyggande av forureining. Andelslaga vil dokumentera sitt miljøarbeid for ein open dialog med omgivnaden.

Laget skal gjennom si daglege drift ha kontinuerleg fokus på HS, både internt og eksternt mot leverandørar. HS skal vere fast punkt på agendaen i samlingar med personal i laga, entreprenørsamlingar, transportørsamlingar og i andre møtepunkt i den daglege drifta.

For å verkeleggjera dette, vil laga i si verksemd:

1. Fylgje gjeldande lover og forskrifter.
2. Fylgje ?Levende Skog? sine standarardar for eit bærekraftig skogbruk.
3. Ha ei leiing som iverkset nødvendig tiltak for utvikling og forbetring av miljøarbeidet ved å setja opp tydelege og kvantifiserbare mål, og ettersjå at desse vert nådd.
4. Ha ei miljøstyringsystem som tilfredsstillar krava i ISO 14001-2004.

For mer info ta kontakt med oss

Dette skjer Sjå alle hendingar

13. 12 2017 Skogdag med taubane Vindafjord

28. nov 2017: Ny skogdag onsdag 13 desember kl. 13.00-16.30 Vestskog inviterer til skogdag med demonstrasjon av taubanedrift onsdag 13.12 kl. 13.00-16.30. Her er alle...

Les meir

Siste NYTT