Vestskog SA – VESTSKOG SA
Skulegata 11A, 5700 Voss.
56 52 53 30

Frivillig vern av skog

All skog som vert verna i Norge i dag vert gjennom arbeidsmetoden Frivillig Vern. Og dei fyrste område i Rogaland og Hordaland er no gjennomført etter denne arbeidsformen med godt hell for alle partnarar.

Har du som skogeigarar spesielle miljøverdiar i din skog, eller har vanskeleg tilkomst som gjer at du ikkje kan driva arealet effektivt, så kan det vert lurt å få området vurdert som frivillig vern.
Hugs at du som skogeigar ikkje forpliktar deg til noko før alt er avklart, som m.a. grenser, verneforskrifter, pris, takst og andre tilhøve som har betydning for eit evt. vern. Først då tek ein endeleg avgjerd. Under heile prosessen kan ein stogga eller avslutta. Det skal einast i forhandlingar.
det er kun skogen som vert verna
eigedomsretten er din
jaktrettar er din
all tradisjonell bruk som beiting, bærsanking m.m. vert som før
alle erstatningsoppgjer er friteke for skatt

Lurar du på kva frivillig vern er og har noko skogareal som kanskje kan eigna seg. Vestskog kan hjelpa med avklaringar, etablera kontaktar med styresmakter og vera ein støttespelar gjennom heile prosessen. Dette arbeidet er kostnadsfritt for skogeigar.

Ta kontakt med
Jan Ivar Rødland
90 72 71 45 / jir@vestskog.no
jir@vestskog.no

For mer info ta kontakt med oss

Dette skjer Sjå alle hendingar

. Kurskveld i skatteregler (OS)

12. okt 2017: Skattereglene for skognæringen har vært relativt stabile over lang tid, men fra 2016 og 2017 har det skjedd endel endringer. I november planlegger skogeigarlagene...

Les meir

Siste NYTT