Vestskog SA – VESTSKOG SA
Kokstadflaten 36, 5257 Kokstad
56 52 53 30
Sticky

Styrke i samarbeidVestskog og Viken AT Market har etablert samarbeid om eksport av tømmer. Vestskog
overlater alt eksportsalg til Viken AT Market fra 1. januar 2019.


Viken AT Market har de siste årene opparbeidet seg solid kompetanse på eksport, samtidig
som sterke relasjoner med internasjonale aktører er i stadig utvikling. Med denne
bakgrunnen skal Vestskog nyttiggjøre seg av dette til det beste for skogeiere på Vestlandet.

– Dette er spennende og utviklende for oss, sier en fornøyd daglig leder i Vestskog,
Kjetil André Rødland.


Eksport av tømmer er helt avgjørende for å opprettholde stabil aktivitet i skogbruket. Viken
AT Market er en sterk og pålitelig handelspartner, som tilbyr kvalitetstjenester direkte med
industri og sluttbrukere i Skandinavia og Nord-Europa.


– Vi etablerer nå et tett samarbeid, som er tuftet på langsiktighet og tillit.
Samarbeidet skal komme alle involverte parter til gode, sier daglig leder i Viken
AT Market, Anders R. Øynes.

På bilde: Administrerend direktør i Viken AT Market, Anders R. Øynes (til venstre) og daglig leder i Vestskog, Kjetil André Rødland


Viken AT Market er et selskap, der det er lagt ned mye solid arbeid de siste årene, fremhever
daglig leder i Viken Skog, Tor Henrik Kristiansen. Kristiansen har vært sentral i arbeidet med
å få på plass samarbeidsavtalen med Vestskog.

– Frem til oppstart av avtalen, er det viktig å få etablert gode kontaktpunkter og
rutiner slik at vi får en god overgang, poengterer Rødland.

For ytterligere informasjon kontakt:

– Kjetil André Rødland, daglig leder Vestskog, t: 476 64 397
– Anders R. Øynes, daglig leder Viken AT Market, t: 905 78 288

Vestskog er den ledande aktøren innafor vestnorsk tømmeromsetnad. Vestskog si oppgåve
er å sikra meirverdi for eigararane. Vestskog tilbyr tenester innanfor skogbruksplanlegging,
hogst, tømmerkjøp, planting, ungskogpleie og utmark.

Viken AT Market ble etablert i 2015 av Viken Skog og AT Skog som handelsselskap for
eksport. Selskapets eiere er to av de ledende selskapene i Norge, som til sammen
representerer cirka 40% av den årlige tømmeromsetningen i Norge.

Nytt hefte om skogens rolle i klimasammenheng

Et bærekraftig skogbruk er bedre for klimaet enn vern av skog.
I et helt nytt hefte kan du lese mer om hvorfor skogen er en viktig del av klimaløsningen.

KARBONKRETSLØPET: Når vi brenner fossile ressurser, tilfører vi karbon fra det lange til det korte kretsløpet,
og dermer øker mengden CO2 i atmosfæren.

‐  Skogen spiller en sentral rolle i klimasammenheng gjennom opptak og lagring av CO2.
I tillegg kan trevirke erstatte materialer som gir store klimagassutslipp når de produseres.  
For eksempel stål og betong. På den måten kan vi bruke skogen for å reduseres klimagassutslippene,
sier rådgiver i Norges Skogeierforbund, Ida Aarø.

Et bærekraftig skogbruk hvor det satses på økt produksjon, hogst og bruk av trevirke vil være et viktig bidrag i klimakampen.
Til tross for dette pågår det en kontinuerlig diskusjon i media om bruk eller vern av skog er det beste for klimaet.

‐  Med utgangspunkt i forskning og litteratur om skogens rolle i klimasammenheng har skognæringen
derfor laget et hefte med tittelen «Skog – en viktig del av klimaløsningen», sier Aarø.

Heftet er produsert av Skogeierforbundet i samarbeid med Statskog og NORSKOG og er ment for beslutningstakere og folk flest.
Heftet vil bli distribuert til alle abonnenter av Magasinet Skog i løpet av høsten 2018, og det vil bli delt ut på
seminarer og samlinger hvor skognæringen deltar.

 

Du kan også laste ned heftet her: «Skog – en viktig del av klimaløsningen».

Tekst, Norges Skogeierforbund

Ureflektert og uriktig av miljørørsla

www.bt.no stod det 5.juni ein artikkel der bodskapen var at Synnøve Kvamme frå Naturvernforbundet og Trude Myhre
frå WWF ynskjer å forby utanlandske treslag og stoppa granplantinga på Vestlandet for å redda artsmangfaldet.
Som representant for skogeigarane på Vestlandet ynskjer eg å bidra med litt fakta inn i denne tematikken:

Ein aktiv og bærekraftig bruk av skogane er viktig for å bidra til å løysa klimautfordringane våre.
Ei god forvaltning vil både auka karbonopptaket i skogane våre og framskaffa gode råmaterialer for mellom anna miljøvennleg byggeri.
Alt som kan lagast av olje kan også lagast av tømmer og skogen kan med det også bidra til å løysa plastproblemet,
som siglar opp som kanskje det verkeleg store miljøproblemet for tida.

Det er ikkje likegyldig kva slags tre som blir hogd. Grana er bærebjelken i skogbruket på Vestlandet.
Gjennom ein målretta innsats for å gjenoppbygga landet etter 2. verdskrigen vart 15 % av skogarealet her vest tilplanta
med gran, og den står no for 50 % av tilveksten og 95 % av uttaket frå skogen på Vestlandet. Dette er ikkje tilfeldig.
Grana er ekstremt arealeffektiv og gir ein stor produksjon av kvalitetstømmer som er etterspurt som råstoff både i Norge og Europa.
Furu- og lauvskogane på Vestlandet er derimot lågproduktive og har ein lågare kvalitet enn grana.
Utan grana hadde det ikkje eksistert eit næringsskogbruk med fleire hundre arbeidsplassar og som tilfører store verdier til bygdene våre.

Grana finst naturleg i alle landets fylker og også over store deler av Vestlandet.
Forsking tyder på at grana framleis rekoloniserer Norge etter forrige istid og den naturlege utviklinga
vil vera at grana vil bli det mest utbreidde naturlege treslaget på Vestlandet.
Å hevda noko anna er om lag som å hevda at klimaendringane ikkje er menneskeskapte.
At eit treslag som pr i dag dekker kun 15 % av skogarealet skal vera ein trussel mot naturmangfaldet er ein uforståeleg påstand.
Tvertimot er det mykje som tyder på at mangfaldet av artar og habitat på landskapsnivå har auka som følge av granplantinga etter 2. verdskrigen.
At miljørørsla har dugnader for å reinska plastavfall frå nature vår er prisverdig. Men om dei får gjennomslag for å avvikla skogbruket på Vestlandet
så blir det mindre tilgang på råstoff til fornybare og miljøvenlege alternativer til plastprodukta me omgir oss med, og det framstår som ei svært ureflektert haldning.

Kjetil Andre Rødland, Dagleg leiar Vestskog SA

Tarjei Mikkelsen – skogbruksleiar i Nord-Rogaland

 Vestskog SA har tilsett Tarjei Mikkelsen frå Bremnes

som skogbruksleiar, og han byrjar i Nord-Rogaland.

 

Tarjei er prosessoperatør og har praksis frå

skogsarbeid og tillitsverv.

Han tek til i stillinga 1. august og vil ha kontor i Ølen.

Tarjei kan kontaktast på epost:

Tarjei.mikkelsen@vestskog.no

og på telefon 93014481.

Skogbruksleiar Njål Søndenå vil ei stund framover ha andre oppgåver i Vestskog.

 

 

Ev. spørsmål kan rettast til underteikna.

Vidar Jørdre

Tlf: 917 28 064

Epost: vidar.jordre@vestskog.no

 

 

Skogbruksleiar Indre Hordaland

Vi har ledig stilling som skogbruksleiar i indre Hordaland. Ynskjeleg bakgrunn er skogutdanning og/eller kompetanse frå praktisk skogbruk.

Søknadsfrist er 15. juni. Fullstendig lysing finn du her.

Ynskjer du meir informasjon kan du kontakta

Skogsjef Vidar Jørdre vj@vestskog.no / 9172 8064

Dagleg leiar Kjetil André Rødland kar@vestskog.no / 4766 4397

02-03 07 2018

Hogst med motorsag-15 timer Eivindvik

Kurset er tilpasset skogeierens arbeidsoppgaver og utfordringer.
Kursdeltaker får opplæring i sikre felle- og kvisteteknikker, samt sikkerhet og sikkerhetsregler.
Deltakerne får innblikk i et aktuelt hogstopplegg, og hvordan et planlagt hogstopplegg bidrar til at utkjøringen kan skje på en sikker og hensiktsmessig måte.
Ved å lære sikre arbeidsmetoder og effektiv arbeidsteknikk forebygges yrkes- og belastningsskader.
For den som skal ta kurs i vindfallhogst kreves at et kurs som dette er gjennomført på forhånd.
Kurset gir dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av motorkjedesag for denne type arbeidsoppgaver,
i henhold til forskriften «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013.

Emner for kurset
o Sikkerhetsregler ved arbeid med motorkjedesag.
o Riktig og sikre felle- og kvisteteknikker.
o Bruk av arbeidsbenker.
o Sikkerhet og bruk av et hogstopplegg, tilrettelagt for uttransport.
o Nedtaking av fastfelte trær og sikker bruk av hjelpeutstyr.
o Kapping av stammer i spenn.
o Flerbrukshensyn
o Riktig verneutstyr, bruk og vedlikehold.

 

For mer informasjon og påmelding se her

25-26 06 2018

Hogst med motorsag-15 timer Byrkelo

Kurset er tilpasset skogeierens arbeidsoppgaver og utfordringer.
Kursdeltaker får opplæring i sikre felle- og kvisteteknikker, samt sikkerhet og sikkerhetsregler.
Deltakerne får innblikk i et aktuelt hogstopplegg, og hvordan et planlagt hogstopplegg bidrar til at utkjøringen kan skje på en sikker og hensiktsmessig måte.
Ved å lære sikre arbeidsmetoder og effektiv arbeidsteknikk forebygges yrkes- og belastningsskader.
For den som skal ta kurs i vindfallhogst kreves at et kurs som dette er gjennomført på forhånd.
Kurset gir dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av motorkjedesag for denne type arbeidsoppgaver,
i henhold til forskriften «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013.

Emner for kurset
o Sikkerhetsregler ved arbeid med motorkjedesag.
o Riktig og sikre felle- og kvisteteknikker.
o Bruk av arbeidsbenker.
o Sikkerhet og bruk av et hogstopplegg, tilrettelagt for uttransport.
o Nedtaking av fastfelte trær og sikker bruk av hjelpeutstyr.
o Kapping av stammer i spenn.
o Flerbrukshensyn
o Riktig verneutstyr, bruk og vedlikehold.

 

For mer informasjon og påmelding se her

18-19 06 2018

Hogst med motorsag – 15 timer Sandane 18-19 juni

Kurset er tilpasset skogeierens arbeidsoppgaver og utfordringer.
Kursdeltaker får opplæring i sikre felle- og kvisteteknikker, samt sikkerhet og sikkerhetsregler.
Deltakerne får innblikk i et aktuelt hogstopplegg, og hvordan hvordan et planlagt hogstopplegg bidrar til at utkjøringen kan skje på en sikker og hensiktsmessig måte.
Ved å lære sikre arbeidsmetoder og effektiv arbeidsteknikk forebygges yrkes- og belastningsskader.
For den som skal ta kurs i vindfallhogst kreves at et kurs som dette er gjennomført på forhånd.
Kurset gir dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av motorkjedesag for denne type arbeidsoppgaver,
i henhold til forskriften «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013.

Emner for kurset
o Sikkerhetsregler ved arbeid med motorkjedesag.
o Riktig og sikre felle- og kvisteteknikker.
o Bruk av arbeidsbenker.
o Sikkerhet og bruk av et hogstopplegg, tilrettelagt for uttransport.
o Nedtaking av fastfelte trær og sikker bruk av hjelpeutstyr.
o Kapping av stammer i spenn.
o Flerbrukshensyn
o Riktig verneutstyr, bruk og vedlikehold.

 

For mer informasjon og påmelding se skogkurs.no

7-8 06 2018

Hogst med motorsag – 15 timer Stryn

Kurset er tilpasset skogeierens arbeidsoppgaver og utfordringer.
Kursdeltaker får opplæring i sikre felle- og kvisteteknikker, samt sikkerhet og sikkerhetsregler.
Deltakerne får innblikk i et aktuelt hogstopplegg, og hvordan et planlagt hogstopplegg bidrar til at utkjøringen kan skje på en sikker og hensiktsmessig måte.
Ved å lære sikre arbeidsmetoder og effektiv arbeidsteknikk forebygges yrkes- og belastningsskader.
For den som skal ta kurs i vindfallhogst kreves at et kurs som dette er gjennomført på forhånd.
Kurset gir dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av motorkjedesag for denne type arbeidsoppgaver,
i henhold til forskriften «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013.

 

Emner for kurset

o Sikkerhetsregler ved arbeid med motorkjedesag.
o Riktig og sikre felle- og kvisteteknikker.
o Bruk av arbeidsbenker.
o Sikkerhet og bruk av et hogstopplegg, tilrettelagt for uttransport.
o Nedtaking av fastfelte trær og sikker bruk av hjelpeutstyr.
o Kapping av stammer i spenn.
o Flerbrukshensyn
o Riktig verneutstyr, bruk og vedlikehold.

 

For mer informasjon og påmelding se her

Ny skogbruksleiar i Nordfjord

Vestskog SA har tilsett Kjell Magne Åshamar frå Nordfjordeid som ny skogbruksleiar i Nordfjord.

Kjell Magne er agronom og har lang praksis som bonde, skogsentreprenør og frå mange tillitsverv.

Han tek til i stillinga 28. mai og vil ha kontor på Eid. Kjell Magne kan kontaktast på

E-post: kjell.magne.ashamar@vestskog.no

Telefon 909 60 274.

 

Avtroppande skogbruksleiar Jostein Vonheim går over i ny jobb frå 1. juli.

Vi takkar han for vel utført arbeid i Vestskog og ynskjer han lukke til i ny jobb.

 

Ev. spørsmål kan rettast til underteikna.

Med helsing

for Vestskog SA Vidar Jørdre

Tlf: 917 28 064

E-post: vidar.jordre@vestskog.no