Vestskog SA – VESTSKOG SA
Skulegata 11A, 5700 Voss.
56 52 53 30

PRISOPPGANG FOR MASSEVIRKE FRA 1.JANUAR

Vinteren og våren 2018 betaler Vestskog de høyeste massevirkepriser på veldig lenge.

For fersk prima massevirke av Gran – Sitka – Furu – Edelgran – Douglas – Hemlock – Lerk – Bjørk betaler Vestskog kr 260,- pr. m3.

For sekunda massevirke og tørt virke av Gran – Sitka – Furu – Edelgran – Douglas – Hemlock – Lerk betaler Vestskog kr 210,- pr. m3.

For blandingslauv (alle lauvtreslag) betaler Vestskog kr 210,- pr. m3.

De oppgitte prisene gjelder for virke som meldes transportklart etter den 1.januar og er inkl. andelseiertillegg.

 

Tekst: Mads Jensen, Tømmersjef

Foto: John Elter, Logistikksjef

Ny skogbruksleiar i Norhordland og Ytre Sogn

Vestskog SA har tilsett Nina Lilleeng frå Elverum som ny skogbruksleiar i Bergen, Nordhordland og Ytre Sogn. Nina har Master i Skogfag ( 2017 ) frå Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås. Ho tok til i stillinga 18. desember i 100 % stilling og vil ha kontor i Bergen. Nina kan kontaktast på epost: nina.lilleeng@vestskog.no og på telefon 97616568.

Avtroppande skogbruksleiar Lage Lundeberg Aas vil operere i området ut januar 2018, før han startar opp som skogbruksleiar i Indre Hordaland med kontorstad Voss.

Arbeidsveke hjå Vestskog

 

Vestskog har i november 2017 hatt besøk av 10 klassingen Erling Lien frå Ølen. Han hadde lyst å læra meir om skogbruk, derfor valde han å vera med oss i arbeidsdagane sine. Når ein går i 10 klasse, har ein 3 dagar om hausten til utplassering på ein arbeidsplass. Erling har fått vera med på både kontorarbeid inne, og arbeid ute i felten. Ein dag var det planting av klimaskog i Tysvær kommune som stod på dagsorden. Her var Erling med skogbruksleiar Njål Søndenå og Skogsjef Jan Erik Larsen ute på planlegging. Dei såg på områder som kan vera aktuelle til planting av klimaskog.

Ei synfaring til to avslutta drifter i Etne kommune, stod på programmet. Her fekk Erling vera med å sjå på korleis det skal ryddast opp etter ein hogst. Hogst avfall skal ikkje ligga i bekker eller grøfter, er der  turstiar på eigedommen skal desse vera rydda etter hogst. Eventuelle køyrespor skal reparerast og alt skal vera rydda når entreprenør forlèt eigendommen.

Det skulle også planleggast ei ny drift i Etne kommune. Her var det vurdering av kor stor velteplass ein burde ha til denne hogsten. Veg inn til velteplassen og kor ein skulle bygga snuplass for vogntog.

Inne på kontoret til Vestskog i Ølen fekk Erling sjå korleis ei innmelding blir registrert. Korleis ein sender ut ordrar til tømmerbilane, slik at sjåføren veit kva han skal køyra på kai. Bestilling og planlegging av båtar, kva tømmer som skal til eksport og kva som går innanlands. Kaiskisser og oversikt på kva sortiment som ligg på kai må lagast, slik at rett tømmer kjem til rett kjøpar.

Eit besøk ute på velteplass i Vikedal, slik at Erling kunne få sjå på  dei forskjellige kvalitetane i ein granhogst. Lasting av tømmerbilen, og sjølvsagt ein tur med Ørjan i Gangstø Transport ned til Søndenåneset tømmerkai. Her var der snart full kai til ny tømmerbåt.

Me på kontoret her i Ølen syns det var veldig kjekt å få med oss ein ungdom, som kunne tenkja seg å satsa på ei framtid i skogbruket, desse dagane. Der er mange forskjellege arbeidsoperasjonar som skal til frå hogst og fram til tømmerstokken er blitt til bygningsmateriale.

Viktig område i Sogn og Fjordane vart 1 desember verna som frivillig ( Stordalen og Ytamo )

Fredag 1. desember vart Stordalen i Gloppen/ Stryn, og Ytamo i Luster freda. Omgjort til naturreservat sikrar desse områdane viktige skogtypar for ettertida. Områdane vart tilbydt frivillig og Vestskog har vore viktige medspelarar for skogeigarane i  prosessen med dette arbeidet.

Området i Stordalen er stort med om lag 70 grunneigarar og ca. 10 000 dekar og arbeidet med  frivillig vern har vore ein lengre prosess her. I området finn ein eldre barskog som no vert sikra for ettertida.

I Ytamo er det edellauvskog som er freda, og det er her ei utviding av eksisterande naturreservat. Arbeidet rundt Ytamo har vore ein av dei raskast prosessar ein har hatt i Vestskog, frå arbeidet starta til vernevedtaket var på plass.

Vestskog er aktivt med å hjelp grunneigarane som ynskjer å tilby området sitt som framtidig naturreservat. Det er mange skogeigarane som har t.d. naturtypar, nøkkel biotop eller andre område som gjer at eit økonomiske skogbruk blir vanskeleg.

Om du har skogsområde som du lurer på om kan passe til frivillig vern, eller ynskjer meir informasjon om kva frivillig vern er, så ta kontakt med oss i Vestskog

Jan Ivar Rødland, tlf: 907 27 145  Mail: jan.ivar.rodland@vestskog.no

Atle Gimmestad, tlf: 481 37 615 Mail :atle.gimmestad@vestskog.no

Bilde frå Stordal : Foto Tom Dybwad FMMA/Sogn og Fjordane.

ORKAN – STORM og EKSTREMVÆR -sjekk skogen din.

Når no hauststormane setter inn over kysten og fjordane våre, så er det viktig at du som skogeigar sjekkar skogen din for evt.skadar. På den måten får ein et så raske oversyn som mogleg, slik at ein kan berga verdiane man har i skog. Har du skogforsikring meldar du med ein gong inn til skadene til Skogbrand ( tlf 23 35 65 00 www.skogbrand.no )

Men hugs IKKJE START nokon form for hogst før ein har grunnlag og kunnskap om denne type hogst. Spør etter vindfall-hogstkurs, ta kontakt med din skogbruksleiar for hjelp. Er du bekymra for skogen og vindfallskader, og ikkje har skogforsikring? Gå inn på www.skogbrand.no for å få informasjon og teikna evt. forsikring. Hugs at du nytta skogfond til å dekke premien som skogforsikring har.

13 12 2017

Skogdag med taubane Vindafjord

Ny skogdag onsdag 13 desember kl. 13.00-16.30

Vestskog inviterer til skogdag med demonstrasjon av taubanedrift onsdag 13.12 kl. 13.00-16.30.
Her er alle velkommen og det blir servering med kaffe og noe attåt.

 

 

Regionmøtene hausten 2017

Vestskog har også denne hausten gjennomført 5 regionmøter rundt om kring i våre tre fylker. Samla deltok nærare 80 personar på regionmøta, om lag det same som i 2016. Deltakarane var ein god miks av styremedlemer i lokale skogeigarlag, interesserte andelseigarar, offentleg skogforvaltning og tilsette i Vestskog. Det er i Sogn Fjordane deltakinga er aller størst, noko som ikkje er uventa gitt at det er frå dette fylket ein har plukka opp tradisjonen og vidareført den i nye Vestskog.

Møta har fungert som ein god arena for tovegs informasjon mellom Vestskog og andelseigarar/andre skoginteresserte. Viktige fagtemaer i 2017 var skogskattlegging, tømmermarknaden, hogstmodenheitsalder på granskog, skogkultustrategi og Vestskog sin hogststrategi mot 2030. Alle temaene virka for å treffa sitt publikum godt og det var mange spørsmål og kommentarar til det som vart presentert. Regionmøta har vist seg å vera viktige for å gje skoginteresserte på Vestlandet ein møtearena for å utveksla fag og synspunkt og er absolutt noko me ynskjer å vidareføra!

For mer utfyllende informasjon se her: Regionsmøter Vestskog SA 2017.

Et spennende massevirkemarked under utvikling – God avsetning for massevirke av alle treslag

 

I Vestskog selger vi for tiden vårt massevirke til 3-4 forskjellige kjøpere. Dette sikrer oss avsetning for alle treslag og kvaliteter. Vi har god avsetning både for fersk granslip og for massevirke av alle våre andre bartreslag inkl. lerk og tørrgran og for massevirke av lauv. I 2018 vil det bli en særs god avsetning for alt massevirke.

 

I løpet av 2017 har avsetning for massevirke snudd fra et noenlunde balansert nivå til svært bra. Hovedårsaken til dette er at etterspørselen etter treforedlingsprodukter – cellulose, kartong, papiremballasje, mykpapir (tørkerull, dopapir o.l.) og kjemiske produkter av tre er bra. Ikke minst er Kina er en svært stor kjøper av cellulose. Markedet for trykkpapir (Norske Skog) er fortsatt synkende. Men det foregår en jevn nedbygging av produksjonskapasitet for disse produktene, og det skal fortsatt trykkes aviser, ukeblader m.v. De beste avispapir- og trykkpapirfabrikkene har fortsatt et marked.

 

Kapasitetsutnytting og produksjon i de Nordeuropeiske treforedlingskonsern er høg. Samtidig begynner den lenge varslede utbygging av produksjonskapasiteten i flere av de store nordiske treforedlingsfabrikkene å bli tatt i bruk. Dette øker etterspørselen etter fiberråstoff betydelig (massevirke fra skogen og celluloseflis fra sagbrukene).

 

Den Nordeuropeiske treforedlingsindustrien, som er basert på langfibret råstoff (bartre), er svært oppegående og offensiv. Det investeres flere titalls milliarder kroner i produktutvikling, effektivisering og kapasitetsøkninger.

 

I tillegg er det et voksende press fra energisiden med økende etterspørsel etter trebrensel. Selv om råstoff til flisproduksjon i hovedsak er av de laveste kvaliteter og foreløpig omsettes til lave priser, påvirker denne etterspørselen også i stadig sterkere grad råstoffmarkedet for treforedlingsindustrien.

 

Skurtømmer i 2018 – Et stabilt sterkt marked

 

Vestskog har god avsetning for alt skurtømmer som kan produseres i våre distrikter. Vi har for lite tømmer til å imøtekomme etablerte og nye kunders spørsmål om leveranser. Dette gjelder både gran, sitka og furu. Spesielt spennende er den nye leveranse av skurtømmer/skurslip av gran, sitka, edelgran og douglas med diameter opp til 100 cm, som begynner etter nyttår. På toppen av alt, kan de fire treslag leveres sams i lunna.   

 

I 2017 har det vært gode trelastmarkeder samtidig både i Norden, Europa, Kina og USA. Særlig har det vært artig å se at trelastprisene i USA har økt med mer enn 25 % og at eksporten fra Europa til USA har økt sterkt. Samtidig når eksporten til Kina stadig nye høyder. I Europa har bygge- og trelastmarkedene tatt seg bra igjen, men kanskje til et mer bærekraftig nivå enn før finanskrisen for 8-10 år siden. Spesielt Tyskland er et sterkt marked, men også Storbritannia og BeNeLux er bra, mens Frankrike og Spania har hatt en god vekst gjennom 2017. Verd å legge merke til er at også land som Polen har en sterk vekst i treforbruket.

 

Unntaket fra denne positive og ekspansive trend har vært Nord-Afrika og Mellomøsten. Det påstås at det i og for seg ikke er etterspørselen i disse landene som har gått ned, men at det er kjøpernes problemer med å få importlisenser og dollar til å betale med, som har redusert deres innkjøp. Nord-Afrika og Mellomøsten er tradisjonelt gode furumarkeder. Så selv om det svakere salg dit er mer enn kompensert ved økningen i alle de andre markeder, har furu totalt sett hatt en litt svakere utvikling enn gran.

 

I Norge og Sverige har det en stund vært svært bra byggemarkeder og et høyt treforbruk. Vi begynner nå å ane en mulig utflating i det norske byggemarked. De seneste signaler fra Storbritannia indikerer kanskje også noe lavere aktivitet der fremover. Ellers ser utsiktene for trelastmarkedene i 2018 foreløpig ut til å bli en forlengelse av situasjonen i 2017.

 

Det paradoksale er at hverken trelastpriser eller tømmerpriser har ”tatt av” i dette gode marked. Det har selvfølgelig sammenheng med at tømmerhogst og produksjon på sagbrukene over lengre tid har vært høy. For oss som tømmerleverandører er det verd å legge merke til at uten den gode globale trelastkonjunktur, ville den høge produksjonen på sagbrukene i Norden og Nordeuropa ha ført til lageroppbygging og prisnedgang for trelast og tømmer.

 

Selv om prisene ikke har ”tatt av” i 2017, har vi dog i Vestskog hatt en prisoppgang gjennom året på omkring kr 90,- pr. m3 for skurtømmer gran og på ca. kr 50,- pr. m3 for skurtømmer sitka. Dette skyldes at vi har greid å øke salgsprisene i euro, samtidig som vi klarte å sikre vekslingskursen mellom norske kroner og euro på et gunstig nivå. Vi er forsiktige med å ha for store forventninger til ytterligere prisoppgang for 1.halvår neste år. Vi jobber selvfølgelig for å presse prisene oppover. Og mindre endringer er det kanskje mulig å få til. Mest realistisk ser det ut til å få til visse justeringer av prisene på de lavest betalte sortimenter.

 

Trelastlagrene er imidlertid ikke spesielt store for årstiden. Hvis hogsten i de store skoglandene i Europa går litt ned i høst og vinter, kan situasjonen raskt snu. Da vil vi med sikkerhet få et sterkt sug etter skurtømmer og gode muligheter for nye toppnoteringer for tømmerpris. Spådommen er at sagbrukene ser dette, og vil prøve å stimulere hogstinteressen med forsiktige prisøkninger.

Vestskognytt november 2017

Mads Jensen /03.11.2017

Kva har « π» PI og ei HOGSTMASKIN tilfelles… ??

Prosjekt VELG SKOG « i Hordaland hadde sin store avsluttande skogdag den siste fredagen i september. Her stilt prosjektleder Gerd Inge Aarnes opp og ho hadde fått med seg dei lokale skogentreprenørane Trå og Velken, som stilt med hogstmaskin og lassbærer. Vestskog og den lokale skogbruksetaten sto for det praktiske og med pølser og bål.

9 – 10 kl. i Ulvik og Granvin fekk oppleve ein skuledag utanom det vanleg. Over 40 elever fekk oppleva blant anna matte, samfunnsfag og naturfag i skogen og dei fekk sjå at skogen kan dekka alle fag.

Mattetimen:

Kva har π PI og hogstmaskin til felles?
På posten Mattetime, fekk alle sjå og prøve ut korleis eit tre blir målt i liter / m3 ståande. Skogen vert omsett i kubikk og liter, og difor er det viktig å finne volumet av eit tre. Det ein må måle er høgde, finne alder og kubbering av eit ståande tre, som er lik formelen, (2R*π*h)/2. Etter at elevane hadde berekna volum av treet, så vart treet lagt inn i hogst maskina for bli hogga. Her vart det med dagens teknolog målt lengde og volum og jammen stemde det med det elevane hadde funnet ut tidlegare og dei fekk sjå at PI og hogstmaskin = sant.

Samfunnsfagstimen:
Her fekk ein sjå kva skogen betyr for samfunnet. Kva kan ein nytta skogen til og kva kan ein få ut av skogen. Elevane fekk sjå kva arbeidsplassar som vert skap i distrikta i tilknyting til skogen og fekk vera med då Granvin Bruk fekk tømmer til sin produksjon. På Granvin Bruk er det ca. 40 arbeidsplassar, i tillegg til  arbeidsplassane innanfor tømmermåling, tømmertransport og som skogsentrepenørar. På Granvin Bruk fekk elevane møte Ivar Trå som er lærling hjå Trå og Velken Skogsdrift A/S, og som for berre nokon få år sida gjekk ut av same ungdomskulen som elevane går på.

Naturfagtimen:
Her fekk alle veta kva for ein fantastiske fabrikk som det er i dei grøne blada. Dei blei fortalt kva fotosyntesen betyr for alt liv på jorda, og korleis skogen kan binda CO2 og lagra karbon i trevirke.
Skogetaten hadde skaffa 1000 plantar som skulle ut på plantefeltet og alle elvane fekk høve til å væra med å planta ny skog med  kvar sitt grantre. Før planting fekk elevane informasjon om kva som er viktig å tenke på når ein plantar, som kva som er egna plass å plante på og kva tid på året der er lurt å plante.

Andre emnar som elevane også var innom på skuledagen i skogen var korleis og kva omsyn ein skal ta til det biologiske mangfald, og kvifor ein ved hogst lar tre stå att..

Intrigering med syriske flyktningar:

Me hadde gleda av at 10 syriske flyktning som går på norskkurs i Ulvik, var med på skuledagen i skogen, Dei fekk sjå og lære kva norsk skogbruk er, noko som var ein heilt ny oppleving for dei og dei fekk også høve til å vera med i hogstmaskina, og sjå korleis hogst og køyring i terreng var.
Me fekk veta at skog på arabisk er «ghaba» .. furu er «sanubir» , diameter er «qatar» og kubikkmeter er «mitr mukaeab».
At skogen er ein glimrande plass for å intrigera våre ny venner frå Syria og andre flyktningar fekk ein bekrefta den vakre haustdag i skogen mellom Granvin og Ulvik.

 

Tekst og bilde : Torbjørn Flaat og Jan Ivar Rødland