Vestskog SA – VESTSKOG SA
Kokstadflaten 36, 5257 Kokstad
56 52 53 30

Nytt hefte om skogens rolle i klimasammenheng

Et bærekraftig skogbruk er bedre for klimaet enn vern av skog.
I et helt nytt hefte kan du lese mer om hvorfor skogen er en viktig del av klimaløsningen.

KARBONKRETSLØPET: Når vi brenner fossile ressurser, tilfører vi karbon fra det lange til det korte kretsløpet,
og dermer øker mengden CO2 i atmosfæren.

‐  Skogen spiller en sentral rolle i klimasammenheng gjennom opptak og lagring av CO2.
I tillegg kan trevirke erstatte materialer som gir store klimagassutslipp når de produseres.  
For eksempel stål og betong. På den måten kan vi bruke skogen for å reduseres klimagassutslippene,
sier rådgiver i Norges Skogeierforbund, Ida Aarø.

Et bærekraftig skogbruk hvor det satses på økt produksjon, hogst og bruk av trevirke vil være et viktig bidrag i klimakampen.
Til tross for dette pågår det en kontinuerlig diskusjon i media om bruk eller vern av skog er det beste for klimaet.

‐  Med utgangspunkt i forskning og litteratur om skogens rolle i klimasammenheng har skognæringen
derfor laget et hefte med tittelen «Skog – en viktig del av klimaløsningen», sier Aarø.

Heftet er produsert av Skogeierforbundet i samarbeid med Statskog og NORSKOG og er ment for beslutningstakere og folk flest.
Heftet vil bli distribuert til alle abonnenter av Magasinet Skog i løpet av høsten 2018, og det vil bli delt ut på
seminarer og samlinger hvor skognæringen deltar.

 

Du kan også laste ned heftet her: «Skog – en viktig del av klimaløsningen».

Tekst, Norges Skogeierforbund

Ureflektert og uriktig av miljørørsla

www.bt.no stod det 5.juni ein artikkel der bodskapen var at Synnøve Kvamme frå Naturvernforbundet og Trude Myhre
frå WWF ynskjer å forby utanlandske treslag og stoppa granplantinga på Vestlandet for å redda artsmangfaldet.
Som representant for skogeigarane på Vestlandet ynskjer eg å bidra med litt fakta inn i denne tematikken:

Ein aktiv og bærekraftig bruk av skogane er viktig for å bidra til å løysa klimautfordringane våre.
Ei god forvaltning vil både auka karbonopptaket i skogane våre og framskaffa gode råmaterialer for mellom anna miljøvennleg byggeri.
Alt som kan lagast av olje kan også lagast av tømmer og skogen kan med det også bidra til å løysa plastproblemet,
som siglar opp som kanskje det verkeleg store miljøproblemet for tida.

Det er ikkje likegyldig kva slags tre som blir hogd. Grana er bærebjelken i skogbruket på Vestlandet.
Gjennom ein målretta innsats for å gjenoppbygga landet etter 2. verdskrigen vart 15 % av skogarealet her vest tilplanta
med gran, og den står no for 50 % av tilveksten og 95 % av uttaket frå skogen på Vestlandet. Dette er ikkje tilfeldig.
Grana er ekstremt arealeffektiv og gir ein stor produksjon av kvalitetstømmer som er etterspurt som råstoff både i Norge og Europa.
Furu- og lauvskogane på Vestlandet er derimot lågproduktive og har ein lågare kvalitet enn grana.
Utan grana hadde det ikkje eksistert eit næringsskogbruk med fleire hundre arbeidsplassar og som tilfører store verdier til bygdene våre.

Grana finst naturleg i alle landets fylker og også over store deler av Vestlandet.
Forsking tyder på at grana framleis rekoloniserer Norge etter forrige istid og den naturlege utviklinga
vil vera at grana vil bli det mest utbreidde naturlege treslaget på Vestlandet.
Å hevda noko anna er om lag som å hevda at klimaendringane ikkje er menneskeskapte.
At eit treslag som pr i dag dekker kun 15 % av skogarealet skal vera ein trussel mot naturmangfaldet er ein uforståeleg påstand.
Tvertimot er det mykje som tyder på at mangfaldet av artar og habitat på landskapsnivå har auka som følge av granplantinga etter 2. verdskrigen.
At miljørørsla har dugnader for å reinska plastavfall frå nature vår er prisverdig. Men om dei får gjennomslag for å avvikla skogbruket på Vestlandet
så blir det mindre tilgang på råstoff til fornybare og miljøvenlege alternativer til plastprodukta me omgir oss med, og det framstår som ei svært ureflektert haldning.

Kjetil Andre Rødland, Dagleg leiar Vestskog SA

Sticky

Styrke i samarbeidVestskog og Viken AT Market har etablert samarbeid om eksport av tømmer. Vestskog
overlater alt eksportsalg til Viken AT Market fra 1. januar 2019.


Viken AT Market har de siste årene opparbeidet seg solid kompetanse på eksport, samtidig
som sterke relasjoner med internasjonale aktører er i stadig utvikling. Med denne
bakgrunnen skal Vestskog nyttiggjøre seg av dette til det beste for skogeiere på Vestlandet.

– Dette er spennende og utviklende for oss, sier en fornøyd daglig leder i Vestskog,
Kjetil André Rødland.


Eksport av tømmer er helt avgjørende for å opprettholde stabil aktivitet i skogbruket. Viken
AT Market er en sterk og pålitelig handelspartner, som tilbyr kvalitetstjenester direkte med
industri og sluttbrukere i Skandinavia og Nord-Europa.


– Vi etablerer nå et tett samarbeid, som er tuftet på langsiktighet og tillit.
Samarbeidet skal komme alle involverte parter til gode, sier daglig leder i Viken
AT Market, Anders R. Øynes.

På bilde: Administrerend direktør i Viken AT Market, Anders R. Øynes (til venstre) og daglig leder i Vestskog, Kjetil André Rødland


Viken AT Market er et selskap, der det er lagt ned mye solid arbeid de siste årene, fremhever
daglig leder i Viken Skog, Tor Henrik Kristiansen. Kristiansen har vært sentral i arbeidet med
å få på plass samarbeidsavtalen med Vestskog.

– Frem til oppstart av avtalen, er det viktig å få etablert gode kontaktpunkter og
rutiner slik at vi får en god overgang, poengterer Rødland.

For ytterligere informasjon kontakt:

– Kjetil André Rødland, daglig leder Vestskog, t: 476 64 397
– Anders R. Øynes, daglig leder Viken AT Market, t: 905 78 288

Vestskog er den ledande aktøren innafor vestnorsk tømmeromsetnad. Vestskog si oppgåve
er å sikra meirverdi for eigararane. Vestskog tilbyr tenester innanfor skogbruksplanlegging,
hogst, tømmerkjøp, planting, ungskogpleie og utmark.

Viken AT Market ble etablert i 2015 av Viken Skog og AT Skog som handelsselskap for
eksport. Selskapets eiere er to av de ledende selskapene i Norge, som til sammen
representerer cirka 40% av den årlige tømmeromsetningen i Norge.

Tarjei Mikkelsen – skogbruksleiar i Nord-Rogaland

 Vestskog SA har tilsett Tarjei Mikkelsen frå Bremnes

som skogbruksleiar, og han byrjar i Nord-Rogaland.

 

Tarjei er prosessoperatør og har praksis frå

skogsarbeid og tillitsverv.

Han tek til i stillinga 1. august og vil ha kontor i Ølen.

Tarjei kan kontaktast på epost:

Tarjei.mikkelsen@vestskog.no

og på telefon 93014481.

Skogbruksleiar Njål Søndenå vil ei stund framover ha andre oppgåver i Vestskog.

 

 

Ev. spørsmål kan rettast til underteikna.

Vidar Jørdre

Tlf: 917 28 064

Epost: vidar.jordre@vestskog.no

 

 

Skogbruksleiar Indre Hordaland

Vi har ledig stilling som skogbruksleiar i indre Hordaland. Ynskjeleg bakgrunn er skogutdanning og/eller kompetanse frå praktisk skogbruk.

Søknadsfrist er 15. juni. Fullstendig lysing finn du her.

Ynskjer du meir informasjon kan du kontakta

Skogsjef Vidar Jørdre vj@vestskog.no / 9172 8064

Dagleg leiar Kjetil André Rødland kar@vestskog.no / 4766 4397

Ny skogbruksleiar i Nordfjord

Vestskog SA har tilsett Kjell Magne Åshamar frå Nordfjordeid som ny skogbruksleiar i Nordfjord.

Kjell Magne er agronom og har lang praksis som bonde, skogsentreprenør og frå mange tillitsverv.

Han tek til i stillinga 28. mai og vil ha kontor på Eid. Kjell Magne kan kontaktast på

E-post: kjell.magne.ashamar@vestskog.no

Telefon 909 60 274.

 

Avtroppande skogbruksleiar Jostein Vonheim går over i ny jobb frå 1. juli.

Vi takkar han for vel utført arbeid i Vestskog og ynskjer han lukke til i ny jobb.

 

Ev. spørsmål kan rettast til underteikna.

Med helsing

for Vestskog SA Vidar Jørdre

Tlf: 917 28 064

E-post: vidar.jordre@vestskog.no

Å tolke skogen frå lufta

Av Ruben Bøtun, skogbruksplanleggar, Vestskog

Droner har blitt meir og meir populære blant nordmenn, og det har blitt gjort mange forsøk på å nytta droner i næringa, også i skogbruket.
Per dags dato er det ikkje økonomisk forsvarleg å lage skogbruksplanar ved hjelp av droner, sjølv om kvaliteten på bileta er betre enn flyfoto/satelittbilder.
Men droner kan likevel bli eit nyttig verktøy i skogbruket i nær framtid.

Nokre av ulempene med flyfoto er at det blir sjeldan oppdatert (ofte 4-6 års intervallar på vestlandet), og ein får ikkje bestemme når det skal takast bilete,
til dømes kan det bli tatt flyfoto på dagar då dei nordvendte liene er skuggfulle som er ei utfordring å tolke.
Med droner kan ein få heilt oppdaterte bileter og bildetakinga kan skje på den tida det er lettast å tolke bileter (overskya og seinhaust).
Stortinget har vedtake at det skal fredast inntil 10 % av skogarealet i Norge, og det skal skje gjennom ordning Frivillig vern av skog.
I dag er om lag 5 % av skog i Norge verna, og på Vestlandet har me mange viktig  naturtyper som ikkje er freda.

Når skogområde vert tilbode til vern så er det viktig at skogeigar får ei erstatning som er rettferdig.
I dette arbeidet må  skogkyndige inn å verdisette skogen som går til vern. Her kjem drona inn. Ofte er verneområder på 200-4000 dekar som blir tilbode til vern,
og då er dronebileter svært ideelle, ettersom ei drone klarar ta detaljbileter på om lag 10 000 dekar før batteriet må bytast.
I oktober takserte Vestskog eit område som er tilbode til vern. Det område varta tolka frå flyfoto på førehand, for å ha eit godt grunnlag for synfaring.
På denne synfaring vert det teke målingar, kontrollflater og til slutt også dronebilete.
Under teksten kan du sjå litt av skilnadane på bileta. Dronebileter er utvilsamt eit nyttig hjelpemiddel når me skal tilbake til kontoret for å taksere den delen av skogen som ikkje vart synfart.


Bilde 1. Flyfoto. Det er ikkje alltid like lett å tolke flybileter. Dette er det nyaste tilgjengelege flybilete og tatt 22. juli 2013.
Ein kan sjå granskog øverst i bilete, som skil seg ut frå den andre skogen


Bilde 2.. Dronefoto. Granskogen i øvre del av bilete er den same som på førre bilete.
Her er det mykje enklare å tolke treslagsfordelinga enn ved flyfoto/feltbefaring. Ein ser lett fargeskilnad mellom gran, furu og lauv (spesielt ospa som har den gule signalfargen)

TINGING AV SKOGBRUKSPLAN I LINDÅS / Meland og Radøy .. NY FRIST og 3 kr pr dekar i RABATT

Det har blitt sendt ut brev til alle skogeigarane i  LINDÅS / MELAND OG RADØY for å undersøka interessa for skogbruksplan . Før ein kan gå i gang med ein områdetakst, må det vera tinga det vera minst  50 % oppslutnad før staten går inn med  70 % tilskot.

NORDHORDALAND SKOGEIGARLAG hir eit tilbod på 3 kr pr dekar i rabatt for dei som tingar innan 1 juni. 2018.  SÅ NYTT DETTE UNIKE TILBODET. Det vert i desse dagar sendt brev til alle skogeigarane i området.

DIFOR ER DET VIKTIG AT DU TINGAR DEG EIN SKOGBRUKSPLAN NO..!

BRUK denne linken  EG TINGAR MEG SKOGBRUKSPLAN 

Ta kontakt med oss om det er noko uklart. plan@vestskog.no

Takstutvalet i LINDÅS / MELAND og RADØY

Ein kan også ta kontakt med dei lokale skogbrukssjefane i områda.

Lindås:  Nils Kaalaas 48092919 , Meland: Marius Knudsen 97511080 eller Radøy: Andreas Granli 56 34 90 68

 

Skogbruksleiar Nord-Rogaland

Vi har ledig stilling som skogbruksleiar i Nord-Rogaland. Ynskjeleg bakgrunn er skogutdanning og/eller kompetanse frå praktisk skogbruk.

Søknadsfrist er 22. mai. Fullstendig lysing finn du her.

Ynskjer du meir informasjon kan du kontakta

Skogsjef Vidar Jørdre vj@vestskog.no / 9172 8064

Dagleg leiar Kjetil André Rødland kar@vestskog.no / 4766 4397

Årsmøte 2018

Vestskog SA avhold sitt årsmøte denne gangen ved det nye hovedkontoret på Kokstad den 11. april.

Oppmøte var godt med 39 representanter av i alt 43 innkalte.

Jakob Hammer ble enstemmig valgt som møteleder.

Etter et godt år, med et historisk bra resultat for Vestskog SA var det en generelt god stemning på møte og det var få kritiske spørsmål og kommentarer.

 

Ottar Jone Rusdal fra Lund skogeierlag ønsket i midlertid og sette fokus på situasjonen i Rogaland og Lund.

Han stilte spørsmål ved prisforskjellene mellom det Vestskog betaler sine skogeiere for tømmeret og det konkurrentene tilbyr.

Han viser til at det kanskje kan finnes en løsning på prisdebatten ved eventuelt en fusjon med AT skog eller også å danne en større samvirkeorganisasjon for hele landet.

 

Dette ble besvart av både styre og av daglig leder Kjetil Rødland.

De er enige med Ottar Jone Rusdal i tanken om at større enheter kan være veien å gå for å bli konkurransedyktige,

men at den felles skogeierorganisasjon nok er mer en drøm en realitet.

Men som Styreleder Halvor Bosvik kommenterer, en fusjon med for eksempel AT skog er kanskje nærmere en du skulle tro.

Det ble valg inn nytt medlem til styre da Linda Taule valgte å ikke fortsette. Vi takker henne for en god innsats den tiden hun har sittet i styre og ønsker henne lykke til videre.

 

Birgit Eiken trådde inn som nytt styremedlem og vi hilser henne velkommen. Hun kommer fra Indre Alsåker i Utne og jobber til daglig som regnskapsfører.

 

Ved siden av jobben som regnskapsfører er hun også rådgiver for Fram 4H (en organisasjon for barn og ungdom fra 9-18 år) og driver med dyrking av moreller på gården sin i Indre Alsåker.

 

 

 

Styret i Vestskog SA:

 

Styreleder Halvor

Brosvik – Eivindvik

Nestleder Tårn Sigve Scmidt – Årdal i Ryfylke

Styremedlem Birgit Eiken – Indre Alsåker

Styremedlem Bengt Drageset – Fana

Styremedlem Christa H. von Erpecom – Os

1 Vara Jakob Hammer – Hopland

2 Vara Trond Holmedal – Hordaland

3 Vara Mai Sissel Nodland

Tilsetterepresentant Torgrim Østgård – Førde

Observatør Howard Summers